Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu należącego do Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak

§1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.

 2. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://praca.fizjoterapeuty.pl/, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

 4. Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

 5. Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Usługodawca – Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak z siedzibą we Wrocławiu (50-244), pl. św. Macieja 2 lok. 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  pod numerem NIP: 8992621180, REGON: 022413535.

Serwis lub https://praca.fizjoterapeuty.pl/ – platforma internetowa udostępniona na rzecz przedsiębiorstw i użytkowników serwisu znajdujący się pod adresem https://praca.fizjoterapeuty.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Specyfikacja usługi – charakterystyka i warunki oferowanej usługi płatnej, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

Gość – osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Konto – panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu.

Konto pracodawcy – panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika będącego pracodawcą, który pozwala podjąć aktywne działania marketingowe na oficjalnym profilu firmy funkcjonującym w ramach Serwisu. W przypadku wykupionej usługi związanej z ogłoszeniami o pracę umożliwia publikowanie ofert pracy oraz udostępnieniem platformy do administrowania dokumentami aplikacyjnymi.

Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https:/praca.fizjoterapeuty.pl.

Login – unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.

Hasło – unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz, której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ogłoszenie oferty pracy – usługa komercyjna uregulowana w ramach osobnych umów o świadczenie usług zawierana na życzenie Użytkownika, będącego przedsiębiorcą w oparciu o zasady opisane w załączniku do niniejszego regulaminu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ochrona danych osobowych – zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie uregulowane w §10. Regulaminu

§3. Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom otrzymywania i aplikowania na oferty pracy zamieszczone przez pracodawców (będących przedstawicielami branży medycznej, zatrudniających m.in. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, osteopatów, masażystów) oraz publikowania i udostępniania w Serwisie innym zarejestrowanym Użytkownikom własnych materiałów i informacji, w tym ofert pracy.

 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 6. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,

  2. przekazywania prawdziwych danych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych innych osób jako własnych danych , korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem, treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§5. Zasady Rejestracji

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

 2. Dokonując rejestracji Użytkownik:

  1. winien podać następujące dane: imię, nazwisko, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

  2. oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, przy czym jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

  3. powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

 3. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Konta Użytkownika zostaną anulowane.

 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzone zostanie dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalne Konto Użytkownika.

 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 6. Użytkownik może w każdym czasie dokonywać zmiany danych konta podanych w trakcie rejestracji. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis Usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie, traci on możliwość korzystania z Serwisu.

 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć samodzielnie Konto lub przez wysłanie na adres internetowy kontakt@fizjoterapeuty.pl prośby o usunięcie konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Usługodawca usunie wskazane Konto w terminie do 21 dni od otrzymania prośby.

 8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, po dokonaniu jednorazowego ostrzeżenia i braku zaniechania przez Użytkownika działań może zablokować Konto. Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Usługodawca może zablokować adres IP Użytkownika.

§6. Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://praca.fizjoterapeuty.pl/ umożliwiającej dostęp do danej usługi, lub na podstawie indywidualnej oferty cenowej. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Konta Użytkownika jest nieodpłatne. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Przedsiębiorców na podstawie odrębnej umowy, której specyfikacja została uregulowana w załączniku nr 1. Serwis nie umożliwia korzystania z usług odpłatnych Konsumentom. Każdy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych usług oferowanych przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność za konkretną usługę, zgodnie z warunkami wskazanymi w załączniku nr 1 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

 3. W razie wątpliwości uznaje się, że Usługodawca nie udzielił gwarancji, a Użytkownikowi (Przedsiębiorcy) nie przysługują roszczenia wynikające z rękojmi w odniesieniu do usług odpłatnych.

 4. Dostęp do usług płatnych i bezpłatnych uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji lub bez konieczności dokonania rejestracji, w postaci:

  1. umieszczenia własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu,

  2. nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami,

  3. korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników,

  4. umieszczania w Serwisie ogłoszeń,

  5. odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,

  6. zamieszczania treści na stronie internetowej Serwisu,

  1. przeglądanie ofert pracy

  2. powiadamianie o nowych ogłoszeniach,

  3. dodanie dokumentów rekrutacyjnych do bazy Serwisu w celu łatwego aplikowania.

 1. Korzystanie z usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie danej usługi oraz dokonaniu zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej usługi płatnej.

 2. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ofert pracy przez pracodawcę zarejestrowanego Serwisie oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń w sprawie pracy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

§7. Newsletter i powiadomienia ze strony https://praca.fizjoterapeuty.pl/

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Serwis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 2. Newsletter zawiera informacje o ofertach pracy, ofercie produktów dostępnych w ramach działalności Serwisu, aktualnych promocjach oraz oferowanych przez nią produktów, w tym materiały prasowe.

 3. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

§8. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta lub usuniecie konta przez Usługodawcę na wniosek Klienta. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania umowy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,

 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

 5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,

 6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak z siedzibą we Wrocławiu (50-244), pl. św. Macieja 2 lok. 2.

 2. Jak skontaktować się z wyznaczonym w Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak Inspektorem Ochrony Danych?

  • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@fizjoterapeuty.pl

 3. W jakim celu oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  • W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników Serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kategorie osób

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Retencja danych

KLIENCI BIZNESOWI

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, posiadające konto pracodawcy w Serwisie

Zawieranie i realizacja umów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy od upływu 6 lat, po których została zakończona współpraca.

Dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń)

Do momentu rozstrzygnięcia sporu, a w przypadku rozliczenia zobowiązania (spłaty) przez okres 6 lat od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot spornej umowy.

MARKETING

Potencjalni klienci, osoby kontaktowe potencjalnych klientów

Pozyskiwanie klientów biznesowych, kontakt w celu przedstawienia oferty

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni)

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

REKLAMACJE

Osoby zgłaszające reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od Użytkowników Serwisu oraz od potencjalnych klientów

art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny)
art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – rozpatrzenie reklamacji)

10 lat od momentu otrzymania reklamacji oraz w przypadku sporu, do momentu jego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

SERWIS INTERNETOWY

Użytkownicy Serwisu

Rejestracja Użytkowników

art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

21 dni po zakończeniu współpracy, 3 dni w przypadku usunięcia z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli nie zaakceptowano rejestracji.

Użytkownicy otrzymujący powiadomienia dot. preferowanych pracodawców

Wysyłka powiadomień na temat pracodawcy, informacji o aktywnościach na profilu pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

Użytkownicy subskrybujący newsletter

Wysyłka powiadomień o nowych ofertach pracy oraz o Usługodawcy dostępnych w Serwisie

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

  • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą podmioty świadczące usługi na rzecz Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych) a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 2. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

  • Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: kontakt@fizjoterapeuty.pl

   Prawo do cofnięcia zgody

   Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
   Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

   Prawo do usunięcia danych

   Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

     • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

     • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

     • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

     • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny,

     • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, gdy:

     • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,

     • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem,

     • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

     • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych.

   Prawo dostępu do danych

   Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z tym masz prawo:

     • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

     • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

     • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   Prawo do sprostowania danych

   Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce edytuj dane po zalogowaniu na konto użytkownika. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz ich uzupełnienia niekompletnych.

   Prawo do przenoszenia danych

   Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

   Zgłaszania skarg

   Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 3. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe?

  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług oferowanych w Serwisie. Konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do usług.

§11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak, pl. św. Macieja 2 lok. 2, 50-244 Wrocławiu, bądź mailowo na adres: kontakt@fizjoterapeuty.pl

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres poczty elektronicznej),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.

 4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.

 6. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§12. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,

  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,

  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,

  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.

  10. wprowadzone zmiany w Regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy określa wyłącznie niniejszy Regulamin wraz załącznikami oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://praca.fizjoterapeuty.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.

 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną cześć.

Data aktualizacji Regulaminu na stronie Serwisu: 16.12.2020

Załącznik nr 1

Warunki Ogłoszenia przez pracodawców ofert pracy .

1. Serwis oferuje możliwość publikacji Ogłoszenia ofert pracy w Serwisie w szacie graficznej opracowanej przez portal https://praca.fizjoterapeuty.pl/ na podstawie materiałów graficznych (zdjęcia, logo, grafiki) dostarczonych przez Użytkownika.

2. Cena za publikację Ogłoszenia jednej oferty pracy wynosi 9,99 zł. Serwis umożliwia wyróżnienie danego Ogłoszenia o pracę (dodatkowa promocja poprzez wyższe pozycjonowanie ogłoszenia w Serwisie), jako dodatkową usługę odpłatną, w cenie 4,99 zł.

3. Serwis zobowiązuje się do emisji Ogłoszenia oferty Użytkownika w Serwisie w ramach realizacji umowy przez 30 dni. W celu odnowienia usługi na kolejne 30 dni wymagana jest ponowienie płatności.

4. Wszelkie płatności dokonywane są przez Użytkownika na rzecz Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24.pl (zarówno w odniesieniu do transakcji kartą oraz e-przelewem).

5. Serwis zobowiązuje się do zamieszczenia Ogłoszenia oferty pracy na portalu https://praca.fizjoterapeuty.pl/ w ciągu 24 godzin od momentu dokonania przez Użytkownika publikacji oraz opłaceniu tej usługi.

6. Kategoria Ogłoszenia o pracę „Miejsce pracy” powinna być przyporządkowywana zgodnie z miejscem zatrudnienia wskazanym w Ogłoszeniu o pracę. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawienia bez zgody Użytkownika błędnie nadanego Miejsca pracy lub usunięcia z Serwisu Ogłoszenia Premium z błędnie nadanym Miejscem pracy.

7. Ogłoszenie o pracę może zawierać tylko jedną nazwę stanowiska pracy.

8. Istnieje możliwość usunięcia własnego ogłoszenia samodzielnie bądź przez administratora po wystosowaniu prośby na adres e-mail: kontakt@fizjoterapeuty.pl

9. Użytkownik nie może odstąpić od umowy dotyczącej publikacji Ogłoszenia o pracę, której specyfikacja została uregulowana w niniejszym załączniku.

10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji a rękojmia wobec przedsiębiorców jest wyłączona na podstawie 558 §1 Kodeksu Cywilnego.